μὲν ἀλώπηξ τῇ λέαινᾳ ὀνειδίζει· <<ἐγὼ μὲν εὐδαίμων εἰμὶ, πέντε καὶ ἓξ καὶ ἑπτὰ τέκνα πολλάκις τίκτω, σὺ δὲ κακοδαίμων, διὰ παντὸς τοῦ χρόνου ἕνα μόνον δύο.>> δὲ λέαινα αὐτῇ λέγει· <<σὺ μὲν ἀλώπεκας τίκτεις, ἐγὼ δὲ λέοντας.>>

Adaptación de Esopo, Fábulas Hsr. 167

 

 

 

 
       

Traducción literal

Traducción literaria

1. Copia el texto.

2. Analiza morfológicamente lo resaltado en amarillo.

3. Analiza  sintácticamente lo resaltado en verde.

4. Elabora tu propia traducción.

5. Plantea tus dudas, si las tienes.

5. Envíalo todo a antoniospyros@gmail.com

Inicio

Textos adaptados